มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลำดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  1.1 การใช้ไฟแสงสว่าง
       1.1.1 ในห้องทำงาน ให้เปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็น
       1.1.2 ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน ปิดทุกดวงที่ไม่จำเป็น
       1.1.3 พื้นที่ให้บริการ ให้เปิดไฟตามการใช้งานจริง เปิดตามสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้
  1.2 เครื่องปรับอากาศ
       1.2.1 ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
       1.2.2 เปิดหลังเวลาเปิดทำการ 15 นาที และปิดก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที
       1.2.3 ในห้องทำงานปิดทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่นานเกิน 1 ชั่วโมง
       1.2.4 พื้นที่ให้บริการ ให้เปิด-ปีดตามการใช้งานจริง
  1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์งาน
       1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ (Sleep mode) หากไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที
       1.3.2 ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน
2 มาตรการประหยัดน้ำ
  2.1 ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
  2.2 ไม่เปิดน้ำทิ้งในขณะทำภารกิจ เช่น ฟอกสบู่ล้างมือ แปรงฟัน ล้างภาชนะ
3 มาตรการประหยัดทรัพยากร
  3.1 กระดาษและหมึกพิมพ์
       3.1.1 ใช้กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว ในการพิมพ์เอกสาร
       3.1.2 รณรงค์ให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
       3.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนสั่งพิมพ์
       3.1.4 ประกาศต่างๆ ไม่ใช้กระดาษ ให้แจ้งผ่านเว็บไซต์, LINE, Facebook, E-mail
  3.2 วัสดุสำนักงาน
       3.2.1 รณรงค์ให้ช่วยกันดูแล รักษาวัสดุ อุปกรณ์ส่วนรวม ใช้แล้วเก็บคืนที่เดิม
       3.2.2 ทำบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ทุกเดือน
4 ส่งเสริมการลดขยะ
  4.1 ไม่วางแก้วกระดาษ หรือแก้วพลาสติกที่จุดบริการน้ำดื่ม
 

4.2 รณรงค์ให้นำขวดน้ำของตัวเองมาใช้

 

HUAMAK CAMPUS

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24 Ramkhamhaeng Rd.,
Hua Mak, Bangkok
Thailand
10240

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.